Warunki
sprzedaży

1. SPOSÓB ZAMÓWIENIA:
a) wypełnij prawdłowo arkusz zamówienia, który znajduje się w każdej z podkategorii.
(ilość, cenę za 1 szt., sposób wykończenia oraz oprawy, inne istotne parametry umożliwiające prawidłowe wykonanie zlecenia).
b) prześlij w formie pisemnej pocztą lub faxem, z wyraźną pieczątką i podpisem Zamawiającego 
lub elektronicznie na adres biuro@bafa.pl  (zalecane)
c) do pierwszego zamówienia należy dołączyć kopie: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon; 
W przypadku braku powyższych dokumentów, Wykonawca może odstąpić od wykonania zamówienia.

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
a) termin ustalany indywidualnie (w zależności od nakładu oraz wybranej pozycji), wskazany 
na zamówieniu
b) termin realizacji liczony od momentu przekazania wszystkich niezbędnych materiałów do druku /potwierdzeniu ich przyjęcia bez wad.
c) zamówienia z każdego asortymentu mogą być zrealizowane z tolerancją +/- 2 %. 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI:
a) pierwsze 2 zamówienia – zaliczka 50% od kwoty brutto, pozostała część płatna w dniu wysyłki.
b) następne zamówienia: termin płatności 7-14 dni ustalany indywidualnie
c) przy stałej współpracy uzgodnienia indywidualne
d) przy zamówieniach powyżej 5000 zł pobierana jest zaliczka ustalana indywidualnie 

4. WARUNKI DOSTAWY:
a) kalendarze dostarczamy pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, poczty lub innego przewoźnika na koszt Zamawiającego.
b) koszt paczki do 30 kg – 17 zł netto, europalety – 135 zł netto

UWAGA: W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru należy odnotować to zastrzeżenie na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.

Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki.
W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia
do dyspozycji Nadawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5. REKLAMACJE:

a) reklamacje należy zgłaszać do 7 dni od dnia otrzymania towaru;
b) wady części dostarczanego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy;
c) kalendarium i jego zawartość, stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlega reklamacji;
d) BAFA reklama i poligrafia s.c. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które mogą być wynikiem nienależytego wykonania umowy, za wyjątkiem wartości wynikającej z umowy.


6. INNE:
a) Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z cennikiem oraz warunkami sprzedaży
b) Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanych kalendarzy w celach promocyjnych firmy Bafa reklama i poligrafia s.c. (jeśli nie proszę to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu).
c) sprawy sporne rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego
d) Zamawiający oświadcza, że ma stosowne prawa autorskie na wszelkie materiały i logotypy dotyczące wykonania zamówienia
e) katalog internetowy wraz z cennikiem nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i może być rozumiany wyłącznie jako informacja handlowa 
f) jakakolwiek zmiana parametrów technicznych asortymentu z cennika, powoduje zmianę kalkulacji